เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางคณะผู้จัดงานได้มีมติให้จัดการนำเสนอบทความในงาน ECTI-CARD 2020 ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้นำเสนอบทความต้องนำเสนอผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ผู้นำเสนอบทความสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นได้ดังคู่มือต่อไปนี้

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม Cisco Webex Meeting สำหรับ ECTI-CARD 2020 (PDF)

webex-manual-ecticard2020

ทั้งนี้ ผู้นำเสนอบทความต้องส่งไฟล์ Presentation (สำหรับการนำเสนอแบบ Oral) และไฟล์โปสเตอร์ (สำหรับการนำเสนอแบบโปสเตอร์) ให้ผู้ประสานงานก่อนวันประชุมวิชาการเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการนำเสนอ โดยทางผู้ประสานงานจะจัดส่งแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความและอัพโหลดไฟล์ให้ทางอีเมลก่อนวันประชุมวิชาการ

ทางสมาคม ECTI และผู้ดำเนินงานขออนุญาตเรียนถึงข้อปฏิบัติสำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ในการนำเสนอบทความผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้

1. ขอให้ผู้นำเสนอบทความ Login เข้าสู่ห้องประชุม ก่อนเวลาเริ่มประชุมใน Session ของท่าน 20 นาที (เช่น Session ของท่านมีผู้นำเสนอบทความแรกเวลา 9.30 น. ขอให้ทุกท่านที่นำเสนอใน Session นั้น เข้าห้องประชุมในเวลา 9.10 น. เป็นต้น)
2. เมื่อเข้าสู่ห้องประชุมแล้ว ขอให้ผู้นำเสนอบทความทำการทดสอบความพร้อมในการนำเสนอทีละท่าน เช่น ทดสอบไมโครโฟน/กล้อง ทดสอบการควบคุม Presentation
3. จากนั้น ขอให้ผู้นำเสนอบทความทุกท่าน และ Chair เปิดกล้องของท่านเพื่อแสดงตนให้ทางสมาคมทำการ Capture หน้าจอทั้งหมดโดยพร้อมเพรียงกัน
4. เมื่อจบการนำเสนอ จะทำการมอบใบเกียรติบัตรออนไลน์ให้ผู้นำเสนอบทความแต่ละท่าน ซึ่งสามารถ Capture หน้าจอของตนได้ตามความต้องการ

ข้อแนะนำในการนำเสนอบทความวิจัยแบบ Oral Presentation

  1. ผู้นำเสนอบทความควร Login เข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์ที่ต้องนำเสนอบทความตามกำหนดการเริ่มต้นในแต่ละวัน หรือควรเข้าก่อนเวลานำเสนออย่างน้อย 20 นาที เพื่อทำการจัดเตรียมการนำเสนอบทความ โดยผู้นำเสนอบทความสามารถดูตารางการนำเสนอบทความวิจัยในแต่ละวันและแผนที่ตำแหน่งของห้องประชุมย่อยในการนำเสนอบทความได้จากเว็บไซต์ของงานประชุมวิชาการ
  2. บทความวิจัยแต่ละบทความมีเวลาในการนำเสนอและถาม/ตอบ 15 นาที ซึ่งจะแบ่งเป็นการนำเสนอบทความวิจัย 12 นาที และการถาม/ตอบ คำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเวลา 3 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการจับเวลาในการนำเสนอบทความ และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้นำเสนอบทความเมื่อเหลือเวลาในการนำเสนอบทความ 5 นาที 2 นาที และหมดเวลาในการนำเสนอบทความ

ข้อแนะนำในการนำเสนอบทความวิจัยแบบ Poster Presentation

  1. โปสเตอร์จะต้องมีขนาด 4724 × 5906 px ที่ 150 dpi ในรูปแบบไฟล์ JPG, JPEG หรือ PNG เท่านั้น
  2. ผู้นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์จะมีเวลา 5 นาทีในการนำเสนอ และจะมีเวลา 5 นาทีสำหรับการถาม/ตอบ คำถามจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการจับเวลาในการนำเสนอ และจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้นำเสนอเมื่อหมดเวลาในการนำเสนอบทความ ซึ่งผู้นำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ต้อง Login เข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์ที่ต้องนำเสนอบทความตามกำหนดการเริ่มต้นในวันนำเสนอ เพื่อทำการจัดเตรียมการนำเสนอบทความ
  3. การนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ควรเน้นที่ประเด็นหลัก เช่น ความสำคัญของปัญหา และผลการวิจัยหรือข้อสรุปสำคัญที่ได้ เป็นต้น