อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2020


Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย)      

Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทสามัญ

 
 

Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา)

Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทนักศึกษา

 
 

Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ)

 

Early-bird

Registration*

5,500 บาท

5,000 บาท

3,800 บาท

3,500 บาท

3,000 บาท

On-site

Registration**

6,000 บาท

5,500 บาท

4,300 บาท

4,000 บาท

3,500 บาท

* Early-bird Registration: ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม พ.ศ.2563
** On-site Registration: ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ
1. ทุกบทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน (Regular หรือ Student) ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอบทความและตีพิมพ์ลงใน Proceeding
2. Regular, Regular (ECTI-Member), Student, Student (ECTI-Student-Member) สามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Abstract Proceeding, Coffee-break, Lunch, Welcome reception (26 พ.ค.2563) และ Dinner banquet (28 พ.ค.2563)
3. Accompany สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Coffee-break, Lunch, Welcome reception (26 พ.ค.2563) และ Dinner banquet (28 พ.ค.2563)
4. บัตรเพิ่มเติมสำหรับ Dinner banquet สามารถติดต่อซื้อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน (เด็กความสูงน้อยกว่า 120 ซม. ไม่ต้องใช้บัตร Dinner banquet)