ระบบลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ECTI-CARD 2020 << CLICK

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน

 

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2020

TyPE

Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย)      

Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทสามัญ

 
 

Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา)

Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทนักศึกษา

 
 

Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ)

 

Registration FEE

3,000 บาท

2,500 บาท

 2,200 บาท

2,000 บาท

สามารถเข้ารับฟังการนำเสนอบทความได้ฟรี