การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12

ECTI-CARD 2020


“การพัฒนานวัตกรรม เพื่อก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ 4.0”

จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครสวรรค์ มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการร่วมกันอีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือก ได้นำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2020 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง

Topic Conference

กลุ่มที่ 1 : การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
กลุ่มที่ 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
กลุ่มที่ 6 : การสื่อการ การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
กลุ่มที่ 11 : STEM เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 12 : หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Special Session: นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับงานสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Special Session: วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2020

TyPE

Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย)      

Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทสามัญ

 
 

Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา)

Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทนักศึกษา

 
 

Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ)

 

Registration FEE

3,000 บาท

2,500 บาท

 2,200 บาท

2,000 บาท

สามารถเข้ารับฟังการนำเสนอบทความได้ฟรี

ระบบลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ECTI-CARD 2020 << CLICK

ผู้ส่งบทความที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้แจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบ

กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินผ่าน ระบบส่งหลักฐาน << CLICK

โดย Username คือ รหัสบทความ (จาก Easychair) และ Password คือ อีเมลของผู้ชำระเงิน

คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน

กำหนดการ ECTI-CARD 2020 (26-27 พฤษภาคม 2563)

แนวทางการนำเสนอบทความผ่านระบบออนไลน์

เลขติดตามพัสดุ (Tracking No.) การจัดส่งใบเสร็จและเกียรติบัตร

ECTI-CARD 2020 - Nakhon Sawan