การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12

ECTI-CARD 2020


“การพัฒนานวัตกรรม เพื่อก้าวสู่สังคมอัจฉริยะ 4.0”

จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครสวรรค์ มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการร่วมกันอีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ บทความที่ได้รับการคัดเลือก ได้นำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2020 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง

Topic Conference

กลุ่มที่ 1 : การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
กลุ่มที่ 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
กลุ่มที่ 6 : การสื่อการ การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
กลุ่มที่ 11 : STEM เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 12 : หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Special Session: นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับงานสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Special Session: วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2020


Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย)      

Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทสามัญ

 
 

Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา)

Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทนักศึกษา

 
 

Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ)

 

Early-bird

Registration*

5,500 บาท

5,000 บาท

3,800 บาท

3,500 บาท

3,000 บาท

On-site

Registration**

6,000 บาท

5,500 บาท

4,300 บาท

4,000 บาท

3,500 บาท

* Early-bird Registration: ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายใน 31 มีนาคม พ.ศ.2563
** On-site Registration: ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563
หมายเหตุ
1. ทุกบทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน (Regular หรือ Student) ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอบทความและตีพิมพ์ลงใน Proceeding
2. Regular, Regular (ECTI-Member), Student, Student (ECTI-Student-Member) สามารถเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Abstract Proceeding, Coffee-break, Lunch, Welcome reception (26 พ.ค.2563) และ Dinner banquet (28 พ.ค.2563)
3. Accompany สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน ชมการสาธิตผลงานและงานแสดงต่างๆ และจะได้รับ Coffee-break, Lunch, Welcome reception (26 พ.ค.2563) และ Dinner banquet (28 พ.ค.2563)
4. บัตรเพิ่มเติมสำหรับ Dinner banquet สามารถติดต่อซื้อได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันงาน (เด็กความสูงน้อยกว่า 120 ซม. ไม่ต้องใช้บัตร Dinner banquet)

กำหนดการ ECTI-CARD 2020
26-29 พฤษภาคม 2563

Times Description Place
วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563
09.00 – 17.00 เตรียมสถานที่ & Technical Prepare โรงแรม BONITO CHINOS
วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563
09.00 – 16.00 Workshop และการแข่งขันการวัดทางไฟฟ้า โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ห้อง SAPPHIRE 1
13.00 – 17.00 ลงทะเบียนร่วมงาน

โรงแรม BONITO CHINOS

18.00 – 21.00 Welcome Party ROOF TOP BAR  ชั้น 9
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563
08.00 – 12.00 ลงทะเบียนร่วมงาน หน้าห้อง SAPPHIRE 2
09.00 – 10.15 – พิธีเปิดงานประชุม ECTI-CARD 2020 
– กล่าวรายงานการจัดงานโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
– ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธาน กล่าวเปิดงาน 
– นายกสมาคม ECTI กล่าวต้อนรับ 
– ถ่ายภาพร่วมกัน 
ห้อง SAPPHIRE 2
09.15 – 09.45 Keynote Speaker: ห้อง SAPPHIRE 2
09.45 – 10.15 Keynote Speaker: ห้อง SAPPHIRE 2
10.15 – 10.30 รับประทานอาหารว่าง หน้าห้อง SAPPHIRE 2
10.30 – 11.00 Keynote Speaker: ห้อง SAPPHIRE 2
11.00 – 12.00 เสวนา ห้อง SAPPHIRE 2
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง EMERALD
13.00 – 15.00 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้อง EMERALD , ห้อง SAPPHIRE 1, ห้อง BAMBOO , ห้อง JUSMIN , ห้อง GAMEROOM
14.00 – 16.00 ประชุมกรรมการ Steering ห้อง JUSMIN
15.00 – 15.15 รับประทานอาหารว่าง หน้าห้อง SAPPHIRE 2
15.15 – 17.00 นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ห้อง SAPPHIRE 2
18.00 – 23.00 Banquet 
– กล่าวต้อนรับเข้าร่วมงานเลี้ยง Banquet โดย นายกสมาคม ECTI 
– ประกาศ Best Papers และขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน ผู้สนับสนุน และทีมงานฝ่ายต่าง ๆ 
– มอบธง ECTI-CARD และประชาสัมพันธ์การจัดงาน ECTI-CARD 2021 
ลงแพอาหาร ป.ปลา
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
08.30 – 10.40 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้อง EMERALD , ห้อง SAPPHIRE 1, ห้อง BAMBOO , ห้อง JUSMIN , ห้อง GAMEROOM
09.00 – 12.00 ประชุมคณะกรรมการ ECTI ห้อง SAPPHIRE 2
10.40 – 11.00 รับประทานอาหารว่าง หน้าห้อง SAPPHIRE 2
11.00 – 12.00 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้อง EMERALD , ห้อง SAPPHIRE 1, ห้อง BAMBOO , ห้อง JUSMIN , ห้อง GAMEROOM
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ห้อง EMERALD
13.00 – 15.00 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (1 เรื่อง 15 นาที) ห้อง EMERALD , ห้อง SAPPHIRE 1, ห้อง BAMBOO , ห้อง JUSMIN , ห้อง GAMEROOM
15.00 – 15.15 รับประทานอาหารว่าง หน้าห้อง SAPPHIRE

ECTI-CARD 2020 - Nakhon Sawan