รูปแบบการส่งบทความ

  • บทความวิจัย เป็นบทความเต็มรูปแบบ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 หรือ 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้รับ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้
  • สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นบทความเต็มรูปแบบ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความ อาจนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาร่วมจัดแสดงในงานประชุมได้

Paper Template

Template บทความวิจัย แบบ Oral Presentation

Template บทความวิจัย แบบ Poster Presentation

Template สำหรับ Poster เพื่อนำเสนอในงาน (Coming Soon)

Paper Submission

นักวิจัยส่งบทความในรูปแบบไฟล์เอกสาร .doc, .docx หรือ .pdf ผ่านระบบ EasyChair ตาม Link ด้านล่างนี้

https://easychair.org/conferences/?conf=ecticard2020

 

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง (Topic Conference)

กลุ่มที่ 1 : การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
กลุ่มที่ 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
กลุ่มที่ 6 : การสื่อการ การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
กลุ่มที่ 11 : STEM เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 12 : หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Special Session: นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับงานสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Special Session: วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม