รูปแบบการส่งบทความ

  • บทความวิจัย เป็นบทความเต็มรูปแบบ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 หรือ 4 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้รับ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้
  • สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็นบทความเต็มรูปแบบ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความ อาจนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาร่วมจัดแสดงในงานประชุมได้

Paper Template

Template บทความวิจัย แบบ Oral Presentation

Template บทความวิจัย แบบ Poster Presentation

Template สำหรับ Poster เพื่อนำเสนอในงาน (Coming Soon)

Paper Submission

Coming Soon

 

หัวข้อบทความที่เกี่ยวข้อง (Topic Conference)

กลุ่มที่ 1 : การเกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร
กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานบ้านอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
กลุ่มที่ 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
กลุ่มที่ 6 : การสื่อการ การสนับสนุนผู้ใช้ตามบ้าน เครือข่ายสังคม เครือข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
กลุ่มที่ 10 : มาตรวิทยา การวัดและควบคุม
กลุ่มที่ 11 : วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 12 : STEM เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 13 : หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง