ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
Ph.D. (Computer Science and Engineering), University of North Texas, USA
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมาในปี พ.ศ.2539 ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปี พ.ศ.2543 และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (Ph.D. in Computer Science and Engineering) จาก University of North Texas สหรัฐอเมริกา ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้าน Computational Epidemiology

เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมและดูแลระบบให้บริษัท โคราชออโตโมทีฟ จำกัด ในช่วงปี พ.ศ.2539 จากนั้นจึงรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน

สนใจการทำวิจัยในด้านคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลการระบาดของโรค (Computational Epidemiology) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) และการจัดทำเครื่องมือสำหรับค้นหาข้อมูล (Search Engine) รวมถึงการทำ Agent-based Modeling